Tietoja hankkeesta

TOP School -hankkeen tavoitteena on nostaa Tampereen kaupungin koulujen/oppilaitosten oppimisympäristöt kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviksi referenssikohteiksi luo­malla keskitetty kehittämistoiminnan koordinaatiomalli. Tavoitteena on synnyttää laa­dukkaita, vaikuttavuudeltaan toisiaan tukevia hankkeita, jotka keskittyvät oppimisym­päristöjen kehittämiseen laajassa merkityksessä (tilat, yhteisöt, toimintatavat, välineet) sekä saattaa uusien syntyvien projektien toimenpiteet yhteen visioon perustuvaksi tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi.

Kohteena ovat toisen asteen koulutuksen oppimisympäristöt, mutta hanke tarkastelee soveltuvin osin myös rajapintoja varhais- ja perusopetukseen sekä opettajien täydennyskoulutukseen. Yksi ra­japinta on oppimisympäristöjen tuotteistamisen ja liiketoiminnallisen potentiaalin tun­nistaminen myös perusopetuksen puolella, jossa mm. erillisen kansallisen rahoituksen turvin toteutettavan kansainvälisen koulun perustaminen tarjoaa mahdollisuuden uu­siin koulutuksellisiin vientituotteisiin. 

Hankkeen tuloksena oppilaitosten toimintakulttuuri on muuttunut entisestä oppijalähtöisemmäksi. Oppimisympäristöt ovat muotoutuneet sosiaalisilta ja fyysisiltä rakenteiltaan oppijan aktiivisuutta tukevaksi. Oppimisympäristöjen kehittämistoiminta on koordinoitua ja järjestelmällistä. Alueelli­nen, moniammatillinen kehittäjäverkosto on muodostettu ja toiminta vakiintunut pitkäjänteisen suunnittelun myötä. Avaintahoilla on viimeisin tieto parhaista menetelmistä ja käytännöistä. Merkittävien koti- ja ulkomaisten osaajien kanssa on syntynyt kumppanuuksia.

Tohtorinkoulutus­ohjelma kasvatus- ja opetuspalveluiden henkilöstölle on suunniteltu ja se on osa yhteis­työtä Tampereen yliopiston kanssa. Useita uusia oppimisympäristöjen kehittä­mishankkeita on käynnistynyt. On syntynyt raportti, joka listaa hank­keessa ja syntyvissä uusissa projekteissa tehdyt toimenpiteet, sekä kuvaa tulokset, vaikuttavuuden ja tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Tampereen kaupunki. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2011-31.5.2014.

Oppimisympäristöjen kehittäminen Tampereella (pdf-tiedosto)
TOP School -hankkeen väliraportti nro 1, 1.1.-31.12.2011
TOP School -hankkeen väliraportti nro 2, 1.1.-30.6.2012
TOP School -hankkeen väliraportti nro 3, 1.7.-31.12.2012
TOP School -hankkeen väliraportti nro 4, 1.1.-30.6.2013
TOP School -hankkeen väliraportti nro 5, 1.7.-31.12.2013

TOP School -hankkeen arviointikysely toteutettiin syys-lokakuussa 2013. Kyselyn tulokset on koottu TOP School -hankkeen arviointi 2013 -raportiksi.